Om oss

Dagens rolle

Fosen IKT ble etablert i 01.01.2010

Fosen IKT er felles driftssenter for de samarbeidende kommunene på Fosen samt interkommunale selskaper eid av Fosen-kommunene. Driften er fra ASP-drift opp til full drift av IKT-systemene i en kommune. Fosen IKT har i dag 8 faste ansatte, 2 lærlinger og 1 vikar – og har sine lokaler i 2. etasjen i Rissa Rådhus. Vi skilter med høy kompetanse i et bredt fagfelt, og leverer en solid driftsplattform til våre kunder.

Fosen IKT er organsiert etter vertskommunemodellen og kan derfor kun ta oppdrag fra kommuner, kommunale- og interkommunale selskaper.Private selskaper og enkeltpersoner kan ikke benytte konsulent tjenester fra Fosen IKT.Imidlertid har vi mulighet til å selge rackplass i et svært moderne serverrom tilnærmet 100% oppetid. Les mer her om kjøp av rackplass.

Samarbeidet

Fosen IKT er kommunenes valgte tjenestesenter for felles IKT-tjenester i Fosen samarbeidet. De har ansvaret for å bygge opp og drifte felles IKT-infrastruktur og felles sentraliserte løsninger.

IKT-samarbeidet er forankret i egen rammeavtale mellom vertskommunen Rissa ved Fosen IKT og samarbeidskommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn og Leksvik. I tillegg til rammeavtalen er det inngått separate tjenesteavtaler omtalt som SLA-avtaler mellom vertskommunen og samarbeidskommunene. Disse utgjør sammen vertskommuneavtalen, og forplikter alle deltakende kommuner i samarbeidsordningen.

Framtidig rolle

Fosen IKT skal fortsatt være et kompetent tjenestesenter innenfor dagens roller og ansvarsområder. Fosen IKT skal i samspill med felles fagråd innfor hvert fagområde være kompetente til enhver tid å kunne vurdere tilgjengelig og velprøvd teknologi opp mot de teknologiske utfordringer som kommunene ser behov for å forbedre eller erstatte med ny tilgjengelig teknologi.

Fosen IKT skal kunne bistå alle samarbeidskommunene med komplette løsninger av server- og klientdrift som er i tråd med den teknologiske utviklingen og ihht gjeldende lover, regler og forskrifter.

Fosen IKT skal ha kompetanse innenfor de til en hver tid relevante kompetanseområder, eller knytte nære bånd med eksterne aktører med relevant kompetanse slik at Fosen IKT også skal fungere som en rådgivende part innenfor faget IKT opp i mot fagrådet.